Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NEWLOOK's COSMETICS z 1.09.2018

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego NEWLOOK's Cosmetics;
Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.newlookscosmetics.com/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy New Look Consulting Agnieszka Feifer a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi.
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.newlookscosmetics.com/sklep.
2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.  Sklep internetowy NEWLOOK's Cosmetics, działający pod www.newlookscosmetics.com/sklep, prowadzony jest przez Agnieszka Feifer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą New Look Consulting Agnieszka Feifer, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane adresowe:
ul. Warzywna 32
40-545 Katowice
NIP: 634-234-67-91
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres biuro@newlookscosmetics.com lub pod numerem telefonu: 22/ 353 86 76 lub 602 33 11 90 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5.  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa New Look Consulting Agnieszka Feifer zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.newlookscosmetics.com/sklep.
2.8.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1.  Korzystania ze Sklepu internetowego możliwe jest przez rejestracja w jego ramach lub bez niej.
3.2.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego podczas realizacji zakupu w Sklepie.
3.3.  Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. New Look Consulting Agnieszka Feifer może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a)  podał w trakcie rejestracji / zakupu w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez New Look Consulting Agnieszka Feifer za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię New Look Consulting Agnieszka Feifer.
3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji / zakupu bez uprzedniej zgody New Look Consulting Agnieszka Feifer.
3.6.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla New Look Consulting Agnieszka Feifer,
e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.newlookscosmetics.com/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3.  W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a)  przedmiotu zamówienia,
b)  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
c)  wybranej metody płatności,
d)  wybranego sposobu dostawy,
e)  czasu dostawy,
f)  adresu prawnego odbiorcy,
g) adresu dostawy,
4.5.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
4.6.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z New Look Consulting Agnieszka Feifer Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zamówienie PER*******, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

V. Dostawa i odbiór osobisty
5.1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta jako adres dostawy w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest po otrzymaniu emaila informującego o możliwości odbioru. Odbiór osobisty pod adresem:
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawie
5.3.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszty i czas dostawy wynoszą:
PACZKA24 - doręczenie w ciągu 1-2 dni roboczych od nadania
do 0,5kg - 13zł + 4zł pobranie
od 0,5kg do 5kg - 18zł + 4zł pobranie
od 5kg do 10kg - 23zł + 4zł pobranie
Kurier DPD - doręczenie na następny dzień roboczy po dniu nadania
do 0,5kg - 15zł + 5zł pobranie
od 0,5kg do 1kg - 16zł + 5zł pobranie
od 1kg do 5kg - 20zł +5zł pobranie
PRZESYŁKA ZAGRANICZNA - LIST POLECONY - doręczenie w ciągu 5-7 dni roboczych od nadania
do 0,5kg - 25zł
od 0,5kg do 1kg - 38zł
PRZESYŁKA ZAGRANICZNA - Kurier DPD - doręczenie w ciągu 2-5dni roboczych od nadania
do 3kg - od 69zł - cena uzalezniona jest od Państwa doręczenia 
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4.  Termin realizacji dostawy wynosi dla przesyłek krajowych od 2 do 5 dni roboczych, dla przesyłek zagranicznych od 5 do 12 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności
6.1.  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich w netto oraz brutto.
6.2.  Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a)  przelewem na numer konta bankowego 77 1090 1186 0000 0001 0129 5847,
b)  płatnością w systemie Przelewy24.pl,
c). płatnością w systemie PayPal
d) .płatności przy odbiorze.
6.3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
NEWLOOK's
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
NEWLOOK's
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Zwrot opłaty za zwrócony Towar następuje na podane w oświadczeniu konto Klienta.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. New Look Consulting Agnieszka Feifer jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@newlookscosmetics.com. New Look Consulting Agnieszka Feifer zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu lub jego kopią należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
NEWLOOK's
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa
8.4. New Look Consulting Agnieszka Feifer nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. New Look Consulting Agnieszka Feifer podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2.  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić New Look Consulting Agnieszka Feifer o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@newlookscosmetics.com.
9.4.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. New Look Consulting Agnieszka Feifer zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy New Look Consulting Agnieszka Feifer a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy New Look Consulting Agnieszka Feifer a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę New Look Consulting Agnieszka Feifer.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.