Zwroty i reklamacje

ZWROTY

I. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
I.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
NEWLOOK's
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa.
I.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
I.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
I.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
I.5. Zwrot opłaty za zwrócony Towar następuje na podane w oświadczeniu konto Klienta.
I.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
I.7.Fakt odstąpienia od umowy należy zgłosić sprzedawcy na adres email biuro@newlookscosmetics.com. Sprzedawca wystawi fakturę korygująca, którą należy podpisać i załączyć wraz z oświadczeniem do przesyłki z Towarem.

Uwaga!
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
Pieniądze zwracamy przelewem na konto do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

REKLAMACJE

II. Reklamacje dotyczące Towarów
II.1. New Look Consulting Agnieszka Feifer jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
II.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@newlookscosmetics.com. New Look Consulting Agnieszka Feifer zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
II.3. Wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu lub jego kopią oraz kartą gwarancyjną wydaną do urządzeń należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
NEWLOOK's
ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa
II.4. New Look Consulting Agnieszka Feifer nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.